یخدان یونولیتی 140 لیتری سری لوکس
یخدان یونولیت یا کولباکس 15 لیتری یونولیت برای نگهداری و حمل مواد فاسد شدنی و حساس به دما
یخدان یونولیت 30 لیتری جهت حمل مواد غذایی فاسد شدنی استفاده میشود
یخدان یونولیتی 60 لیتری سری اکونومی
یخدان یونولیت صبافوم

۱ از ۱

 element('footer-end'); ?>