محصولات

یونولیت بسته بندی دیسک چرخ

یونولیت بسته بندی دیسک چرخ

یونولیت بسته بندی دیسک چرخ

یونولیت بسته بندی دیسک چرخ باعث حفاظت حداکثری از دیسک چرخ و بسته بندی پلاستوفوم صادراتی این محصول شده است. یک جفت دیسک چرخ به راحتی داخل این یونولیت بسته بندی دیسک چرخ بسته بندی شده و آماده ارسال میگردد   .

حذف خسارات ناشی از حمل و قیمت اقتصادی

 با توجه به  قیمت تولید یونولیت بسته بندی بسیار مناسب و ارزان و حذف خسارات ناشی از حمل صرفه اقتصادی خوبی نصیب استفاده کننده ار این یونولیت بسته بندی دیسک چرخخواهد شد.
 
 
 element('footer-end'); ?>